Bille Brahe
billebrahe.dk

Slægtens forgreninger

Biografier over slægtens personer giver indtryk af, at slægten fra slutningen af 1300-tallet, var en af de toneangivende slægter i landet. Stamfaderen, Jon's søn, Bent Bille var i det 14. århundrede borgmester i Roskilde, og magisteren Peder Lykke, sønnesøn af hans broder Niels Jonsen Bille, spillede i begyndelsen af 1400-tallet en fremtrædende diplomatisk rolle, bl.a. i forbindelse med forhandlingerne om Kong Eriks (Erik VII af Pommern 1382-1459) ægteskab med Henrik IV’s datter Filippa. I 1416 deltog han i forhandlingerne med lübeckkerne i København og hans gejstlige karriere kulminerede i 1418, da han blev ærkebiskop i Lund. (bladre)

Fra en broder til Peder Lykke, Bent Jonsen Bille (V 1442), går forbindelser ned til den første deling af slægten. Bent Jonsen Bille er slægtens første betydningsfulde godssamler og var bl.a. lensmand på Dragsholm Slot. Når han blev så stor en godssamler skyldtes det godt købmandskab og et heldigt giftemål. Han giftede sig med Inger Torbernsdatter Galen, datter af Torben Pedersen Galen og Christine Eriksdatter af Skarsholmslægten. Torben Pedersen Galen tilhørte Skjalm Hvides æt og var efterkommer efter Jon Litle, og Christine af Skærsholmslægten nedstammede fra hertug Niels af Halland, der var uægte barn af Esben Snares enke, Helene, og Valdemar II Sejr. Begge de to familier uddøde samtidigt i disse linier, hvorved Bent Jonsen Bille erhvervede sig meget gods ved arv fra de efterladte enker. En af Bent Jonsens sønner, ridder Torbern Bille (V 1465) står centralt i genealogisk og politisk henseende. Allerede i 1448 blev han rigsråd og var med ved forhandlingerne i Halmstad i 1450. Han var gift med Sidsel Ovesdatter Lunge, der i 1490 og 1496 er nævnt som hofmesterinde hos dronningen. (Christine af Sachsen 1461-1521 gift med Kong Hans)

Det er fra hans sønner og sønnesønner de forskellige Bille-linjer udkrystalliserede sig i 1500-tallet. Torbern Bille havde bl.a. sønnerne Peder , Bent og Steen Basse Bille, der hver i sær blev stamfædre til nye linjer. Peder Bille, stamfader til Kærsgård-linjen, er min 11 gange tipoldefar. (bladre)

Fra Steen Basse Bille nedstammer Allinde-linjen og den yngre adelsslægt Bille. De hedder kun Bille og jeg kender en del af dem. En af dem, Steen Andersen Oluf Bille, er jeg jævnaldrende med. Da vi var små gik vi altid rundt og hævdede vi var fætre. Den rigtige relation er vist i virkeligheden 12 gange grandonkel’s far. Han er i dag cand. Jur. og arbejder i Frankrig. Blandt Steen Olufs aner er et hav af spændende personer, bl.a. Claus Bille, der sammen med Søren Nordby og Otto Krumpen blev slået til riddere 4. November 1520 i Stockholm for deres dåd i forbindelse med blodbadet og nedslagtningen af den svenske adel under Christian II. Det var Claus Bille og Søren Nordby, der stod for arrestationerne.
(bladre)

 

Dette røde hus ligger på Stortorget i Stockholm. 
Hver af de lyse sten, 89 i alt, repræsenteret
hovedet på en af de aflivede svenske adelige. 
Det er værd at nævne, at den svenske adelsstand
på dette tidspunkt næppe har talt mere end 250.
(Bladre)

Bent Bille blev grundlægger af Egede-Søholm-linjen, som i dag er uddød. Selv var han høvedsmand på Tranekær og i 1483 var han som ridder med til at besegle den tiltrædende Kong Hans’ håndfæstning.

Som sagt nedstammer jeg selv fra Peder Bille (V 1508). Af hans sønner kan nævnes Ove Bille, Esge Bille og Knud Bille. Ove Bille var biskop og kong Hans's kansler. Esge Bille var medlem af rigsrådet fra august 1523, og beklædte landets fornemste embede, rigshofmesterposten, i perioden 1547 til sin død i 1552. Han er stamfader til Svandholm-linjen som uddøde i 1600-tallet. Knud Bille blev ridder og rigsråd og fortsatte Kærsgård-linjen. Seks generationer efter Knud finder vi gehejmekonferensråd og stiftamtmand på Fyn Henrik Bille til Holbækgård (1709-1789) Han havde bl.a. sønnen Axel Frederik Bille 1770-1787) (Bladre)
 
 

Fortsættelse følger...


Copyright © 2024 BilleBrahe.dk. All rights reserved.
Om billebrahe.dk