Bille Brahe
billebrahe.dk

Hvordan Bille blev til Bille Brahe

Brahe slægten uddøde herhjemme da oberstløjtnant ved Livgarden Preben Brahe til Hvedholm døde i 1786. Sammen med søsteren Susanne og hendes mand, etatsråd Frederik Hein, havde han i 1751 af ejendommene Hvedholm, Stensgård, Østrupgård og Damsbo oprettet stamhuset Hvedholm, der skulle tilfalde morbroderens sønnesøn, Axel Frederik Bille, hvis han døde uden livsarvinger. Axel Frederik Bille tiltrådte derfor stamhuset 1787 og fik 12. Januar s.å. patent på at føre navnet Bille Brahe og de Brahe’s våben sammen med sit eget. (Bladre)

Axel Frederik Bille Brahe døde 12. Oktober 1787 uden efterkommere, hvor ved hans fader, Henrik Bille arvede stamhuset. Også han erholdt patent på tillige at føre de Brahe’s navn og våben.

gehejmekonferensråd og stiftamtmand, 
Henrik Bille Brahe til Holbækgård. 
Fik ved patent af 7. marts 1788 bevilling til 
at føre de Brahe's navn og våben. 
Han døde 9. januar 1789 på Egeskov.
(Bladre)
Bille Brahe våbenet som det så ud
ved Axel Frederik Bille og
Henrik Bille's adelspatenter.
(Bladre)

Ved hans død 9. Januar 1789 overgik stamhuset til hans anden søn, senere kammerherre, gehejmekonferensråd Preben Bille Brahe, der står som stamfader til den grevelige slægt Bille Brahe. Han blev ved patent af 9. Maj 1798 optaget i lensgrevelig stand.

Bille Brahe våbenet
som det så ud ved kammerherre,
gehejmekonfrensråd Preben lensgreve
Bille Brahe's
adelspatent 
af 9. Maj 1798. (Bladre)

Preben greve Bille Brahe indgik 3 ægteskaber. I første ægteskab med Eleonora Sophie baronesse Rantzau fik han Henrik greve Bille Brahe og Frederik (Fritz) Siegfred baron Bille Brahe. Henrik giftede sig med Jeromie Cathrine baronesse Selby og erhvervede derved det friherrelige Selbyske len. Hans søn, kammerherre, hofjægermester Preben Charles lensgreve Bille Brahe fik ved adelspatent af 23. juni 1873 ret til at føre det Selbyske våben og kalde sig Bille-Brahe-Selby. Linjen lever stadig.
Fritz arvede Egeskov på Fyn. Hans sønnesøn døde uden arvinger, og derved overgik Egeskov til hans sønnedatter Camilla Jessy baronesse Bille Brahe, som giftede sig med Julius Ludvig greve Ahlefeldt-Laurvigen. Julius knyttede derefter Billenavnet til sit eget, og det er derfor at ejeren af Egeskov i dag hedder Michael greve Ahlefeldt-Laurvigen-Bille
Når Henrik blev greve og Fritz kun baron skyldes det, at det ved Prebens adelspatent var bestemt sådan, at kun den ældste af grevens sønner bliver greve. Alle andre bliver baroner. (Bladre)

Det Bille-Brahe-Selby'ske våben som det så ud
ved kammerherre, hofjægermester 
Preben Charles lensgreve Bille-Brahe-Selby's
adelspatent af 23. juni 1873.
(Bladre)

I andet ægteskab med Johanne Caroline Vilhelmine Falbe havde Preben greve Bille Brahe bl.a. sønnen Johan Christian baron Bille Brahe (1819-1899). Johan Christian arvede Svanholm i 1854, som faderen havde generhvervet efter at den ikke havde været i familiens varetægt i 200 år. Den gik videre til hans søn, Preben Vilhelm baron Bille Brahe, men dennes enke, Anne Sophie Elisabeth f. Brun, solgte Svanholm til Statens Jordlovsudvalg. Fra Johan Christian nedstammer bl.a. Jon baron Bille Brahe, vis navn mange vil genkende fra rulleteksterne på TV. Han har 2 sønner, den ene hedder Preben baron Bille Brahe. Han arbejder for Novo Nordisk og er gift med Hanne, der er tandlæge. De bor i Viby Sj og har 2 døtre og en søn. Jeg har aldrig mødt ham, men tit mail'et med ham - og hvem ved, måske finder han det her på nettet en dag? (Bladre)

kammerherre, gehejmekonferensråd Preben Bille Brahe 
til grevskabet Brahesminde sammen med hans 2. kone 
Johanne Caroline Vilhelmine Falbe
Billedet hænger på Glyptoteket i København
(Bladre)

I tredje ægteskab med Birgitte Susanne Sybille comtesse Schaffalitzky de Muckadell havde Preben greve Bille Brahe sønnen Erik Carl baron Bille Brahe til Bjørnemose. Siden ham har den ældste søn på skift heddet Preben eller Erik ned til mig. Erik Carl's søn Preben, min tipoldefar, købte Fraugdegård på Fyn i 1879. Han købte også 24 malkekøer på markedet i Odense og kautionerede for sin bror Ludvig. Skæbnen ville at lynet slog ned i stalden og de 24 malkekøer omkom. Samtidig gik onkel Ludvig konkurs og emigrerede til USA. Efterladt med Ludvigs kreditorer blev det hårde tider for min tipoldefar. Måske derfor valgte min oldefar, Prebens ældste søn, Erik, at gå andre veje. Han blev soldat, var i en årrække Kong Christian X personlige adjudant og endte som generalmajor i artilleriet. Ulykkeligvis for ham, valgte man at vende den anden kind til, da tyskerne besatte landet i 1940. Jeg er sikker på, at det var et hårdt slag for ham, at Danmark ikke ville kæmpe. Han havde trods alt brugt sit liv på at dygtiggøre sig til landets forsvar. Han døde som en syg og nedbrudt mand i 1944, 59 år gammel. (Bladre)

Min oldefar inspicerer en artilleripjece.
Billedet er formentligt taget umiddelbart
før krigen. (Bladre)
Min oldemor, oldefar og farfar
på trappen til deres hjem på
Slots Allé i Klampenborg.
Min oldemor overlevede min
oldefar med 32 år. Da jeg blev
født boede vi hos hende i de
engelske rækkehuse i 
Klampenborg, mens min far
læste medicin. (Bladre)
Min oldemors far Frederik
de dompierre de Jonqueres som
var overpræsident i København.
Overpræsident svarer til det der
i andre amter hedder stiftamtmand.

Fortsættelse følger...


Copyright © 2024 BilleBrahe.dk. All rights reserved.
Om billebrahe.dk