Bille Brahe
billebrahe.dk

Slægtens oprindelse, myter og realiteter.

I følge flere sagn og myter går slægten Bille tilbage til før år 1.000. Sådan er det f.eks. beskrevet i 1500-tallet af biskop Ove Billes sekretær, der førte slægten tilbage til kong Frodes regeringstid omkring Kristi fødsel.

Anetavler fra Gudme og Valløby kirker rummer mere håndfaste indicier. Tavlerne fortæller om en Thørne Bille fra Allingegård, der kan føres tilbage til år 781. Allingegård har forbindelse til Alllindemagle på Sjælland, og her opførtes i 1400-1500-tallet den hovedgård, som i over 200 år var i slægtens besiddelse, Det er naturligvis ikke tilstrækkeligt bevis for, at Billeslægten kan føres så langt tilbage. (bladre)

Mollerup og Meidell ser i "Billeættens Historie" (Gyldendals Forlag, København 1893), de mange sagn som udtryk for, at slægten i 1500-1600-tallet havde behov for at klarlægge sin historie og især føre den så langt tilbage i tiden som muligt. Går man et skridt videre og ser på navnet og våbnet, er det sikkert at Saxo (o. 1200) har kendt navnet, og det er heller ikke utænkeligt, at det allerede på det tidspunkt var et egentligt slægtsnavn. Det forekommer i en række dokumenter og breve fra 1200-tallet, således optræder der på denne tid en ridder Jacob Bille. Hr. Jacob Bille levede på Kong Erik IV Plovpennings tid (1241-1250), men kun hans navn er bevaret. Han var tilstede i Slangerup den 7. August 1246 sammen med Kong Erik IV Plovpenning, Marsken Harald og flere høje gejstlige og verdslige, da Saxe Torbensen skænkede Esrum Kloster sine Ejendomme i Nøddebo.Han er den første med Billenavn, der anses for historisk sikker.

Det er imidlertid vanskeligt at udrede de forskellige indbyrdes relationer, og sikkerheden bliver naturligvis ikke bedre af de mange beslægtede navne som Bylle, Byllæ, Byle eller Bilde. Lige så vanskeligt er det at fastslå, hvorfra navnet stammer. I mange stednavne indgår navnet Bille, og det kan heller ikke udelukkes, at slægtsnavnets oprindelse kan føres tilbage til et fornavn. Allerede fra de ældste tider var det tilsyneladende almindeligt, at mandlige medlemmer af slægten kaldte sig Bille til fornavn. En tradition som er bevaret helt op til i dag. (bladre)

En teori går ud på, at Billerne skulle stamme fra Schlesien, hvor der fandtes en slægt ved navn Bielde. Den er blevet sat i forbindelse slægten Ebersbach, hvis våben har en vis lighed med Billernes. Såvel denne lighed mellem våbnene, som den fælles herkomst er problematisk. At slægtsnavnet Bille optræder så relativt tidligt kunne styrke formodningen om tyske relationer, fordi man også i Tyskland støder på slægtsnavne 1200-1300-tallet, hvor det endnu ikke er særligt udpræget for Danmarks vedkommende.

Fortsættelse følger...


Copyright © 2024 BilleBrahe.dk. All rights reserved.
Om billebrahe.dk